سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١
استانداری هرمزگان
معاون توسعه مدیریت و منابع
محسن خاکی نهاد

 

پست الکترونیک: moaven_modiriyat@hormozgan.ir

شرح وظایف

1.      نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های امور اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.

2.      نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.

3.      انعکاس نارسایی ها و مشکلات استانداری وواحدهای تابعه در زمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذیربط.

4.      اعلام‌نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی موردنیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری، جذب، استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.

5.      نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه ها وتهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری براساس قوانین و مقررات.

6.      نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه.

7.      نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری وواحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات مربوطه.

8.      نظارت براجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده استانداری.

9.      نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده بارعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه.

10.  نظارت بر امور مربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیش بینی آموزشهای مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح.

11.  نظارت برامور مربوط به تهیه بسته های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت برآموزش بسته‌های مذکور به منظور تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابعه.

12.  نظارت برنحوه اجرای برنامه ها و مصوبات شورای اداری استان.

13.  نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.

14.  مسئولیت شبکه ارتباطی دولت در استان.

15.  نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های اصلاحات نظام اداری در سطح استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.

16.  نظارت بر اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استانداری و واحدهای تابعه و هماهنگی و نظارت برامور توسعه فنآوری آنها.

17.  نیازسنجی وبرنامه ریزی آموزشی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.

18.  نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روش‌های انجام کار.

19.  تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست‌های سازمانی استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

20.  نظارت برانجام وظایف دبیرخانه‌ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.

21.  نظارت برنحوه اجرای روش‌ها و رویه‌های اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه براساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور.

22.  نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وری استانداری و واحدهای تابعه.

23.  نظارت برچگونگی انجام آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی کار مربوط به استانداری و واحدهای تابعه.

24.  اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری در ستاد استانداری، واحدهای تابعه و وابسته.

25.  نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.